ADMIN_IRD RMUTT

25/07/2022

ประกาศ !!! ผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2565

25/07/2022

กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2565

โครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล (RMUTT […]
21/07/2022

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

งานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ […]
05/07/2022

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดชุดความรู้ฐานทรัพยากรไผ่เพื่อการใช้ประโยชน์จริง”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดชุดความรู้ฐานทรัพยากรไผ่ […]
29/06/2022

โครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

โครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล (RMUTT […]
29/06/2022

กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี

กรุณากรอกข้อมูลใบสมัครเบื้องต้นและอัปโหลดไฟล์ใบสมัคร ท้ังหมด […]
23/06/2022

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
17/06/2022

โครงการ “IP Coaching เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา”

โครงการ “IP […]
15/06/2022

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ […]
10/06/2022

การประชุมปิดโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรม ด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร

การประชุมปิดโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน […]
09/06/2022

การประชุมและพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท เอส เอ็น วี อีเลคทริค จำกัด

การประชุมและพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
31/05/2022

การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ […]
28/05/2022

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยทักษะการวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้วยทักษะการวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม […]
18/05/2022

มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUTCON 2022)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ […]
05/05/2022

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 9 เดือน โครงการ “ทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี”

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 9 […]
03/05/2022

กิจกรรม ทุน บพท. site visit ภายใต้ชุดโครงการ “การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรม ด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร”

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระยะ 9 […]
29/04/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ […]
21/04/2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างออกแบบและจัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างออกแบบและจัดทำเล่มเอกสารประกอบ […]
28/03/2022

โครงการอบรม “เสริมสร้างทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ”

โครงการอบรม “เสริมสร้างทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ” […]
17/03/2022

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย ววน. ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย […]
18/02/2022

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ […]
10/02/2022

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
08/02/2022

การประชุม Workshop ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ ชุดโครงการวิจัย ทุ่งหลวงรังสิต : พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564

การประชุม Workshop […]
24/01/2022

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ววน. ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 15 เดือน

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน […]