เปิดรับข้อเสนอโครงการ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2568

เอกสารงบประมาณรายได้คณะ *ใช้กระดาษปะหน้าสีฟ้า*

เอกสารงบประมาณรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย

NameSizeHits
1.แบบเสนอ Output และ Outcome เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2563 ต่อมหาวิทยาลัย41.1 KB408
2.แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงาน งบรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 256352.5 KB413
3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ย่อย งบรายได้งบกลางมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 256351.8 KB483
4.นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563-25701.1 MB1278

ขั้นตอนการปิดโครงการ output NRMS

ใบปะหน้า สวพ. งบประมาณรายได้ ประจำปี 2561

เอกสารประกอบการขอทุนงบประมาณรายได้ อื่นๆ