ประกาศ!! เปิดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสังคมศาสตร์ (GCP/HSP)

เปิดรับลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการอบรมระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเบิกค่าใช้จ่าย
21/03/2024
สวพ. เข้าร่วมการจัดงานสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology Symposium 2024
27/03/2024