1. กฎหมาย

NameSizeHits
01. การกำหนดเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง659.8 KB20

2. ระเบียบ

NameSizeHits
01. ระบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547558.3 KB33
02. ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556747.3 KB18
03. ระเบียบ มทร. ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 25513.4 MB22
04. ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานของหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25532.5 MB19
05. ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 25521.1 MB17
06. ระเบียบ มทร. ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552964.8 KB19
07. ระเบียบ มทร. ว่าด้วยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ1.7 MB23
08. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ข้าราการศึกษาต่อ ฝึกอบรมในประเทศ 25383.2 MB23
09. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555357.4 KB21

3. ประกาศ

NameSizeHits
01. ประกาศ คพร. เรื่องเครื่องแบบพนักราชการ1.2 MB25
02. ประกาศ มทร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย24.2 MB32
03. ประกาศ มทร. เรื่องการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2551564.5 KB22
04. ประกาศ มทร. เรื่องการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยวุฒิปริญญาเอก1.2 MB19
05. ประกาศ มทร. เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน548.4 KB21
06. ประกาศ มทร. เรื่องหลักเกณฑ์ การจ้างจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงานด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25491.1 MB19
07. ประกาศ มทร. เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2551576.2 KB22
08. ประกาศ มทร. เรื่องอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี428.1 KB22
09. ประกาศ มทร. เรื่องเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย1.5 MB26
10. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือบุคลากร พ.ศ. 255284.6 KB22
11. ประกาศสภา มทร. เรื่องรายชื่อวารสารทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552 (2)1.5 MB15
12. ประกาศสภาฯ มทร. เรื่องการกำหนดประเภทผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น และหลักเกณฑ์การเทียบสัดส่วนผลงาน พ.ศ. 25522.8 MB14
13. ประกาศฯ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ842.2 KB13
14. ประกาศฯ คพร ค่าตอบแทนพนังานราชการ1.9 MB17
15. ประกาศฯ มทร. หลักเกณฑ์การประเมินทดลองปฏิบัติงาน ต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย1.1 MB16
16. ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และการต่อเวลาราชการ2.2 MB15
17. ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย1.9 MB16
18. ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25658.7 MB29

4. ข้อบังคับ

NameSizeHits
01. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 25521.9 MB20
02. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25526.4 MB26
03. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25483.4 MB21
04. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 25481.4 MB19
05. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549352.1 KB20
06. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. 25512.1 MB20
07. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549972.6 KB21
08. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การได้มาของคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. 25491.9 MB21
09. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยลัย พ.ศ. 25523.5 MB30
10. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25491.5 MB17
11. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และตัดโอนตำแหน่ง พ.ศ. 25512.3 MB15
12. ข้อบังคับ มทร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่ง ผศ. และ รศ. พ.ศ. 25494.0 MB26

5. พ.ร.บ.

NameSizeHits
01. พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548291.5 KB25
02. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547167.9 KB20
03. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)103.8 KB19

6. มอบอำนาจ

NameSizeHits
01. มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว426.9 KB18
02. มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ที่ 698 ปี 2550671.7 KB22
03. มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ที่ 704 ปี 2550695.3 KB21

7. มาตรฐาน

NameSizeHits
01. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร106.3 KB19
02. สรุปข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ733.7 KB23
03. หนังสือมอบอำนาจ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล1.1 MB22

8. หลักเกณฑ์

NameSizeHits
01. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 255070.1 KB18
02. หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการให้ได้รับค่าจ้างตามประสบการณ์1.6 MB18
03. หลักเกณฑ์และวิธีการประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พนง.สายวิชาการเดิมเพื่อปรับค่าจ้างให้สูงขึ้น126.0 KB18
04. หลักเกณฑ์และะวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่ 2) 2552773.1 KB16
05. บัญชีการจัดตาแหน่งและการจัดข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25521.3 MB14
06. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง7.6 MB8