สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา : 02 549 4688
สำนักงานผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) : 02 549 4682, 4686, 4661
ฝ่ายวิชาการ : 02 549 4683, 4685, 4640, 4641
ฝ่ายบริการและเผยแพร่งานวิจัย : 02 549 4684, 4687
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม : 02 549 4681, 4492
หน่วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (TLO) : 02 549 4493
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) : 02 549 4486

โทรสาร : 02-549 4680
อีเมล : ird@rmutt.ac.th
เว็บไซต์ : ird.rmutt.ac.th
Facebook : www.facebook.com/irdofrmutt
TikTok : www.tiktok.com/@irdofrmutt

แผนที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี