1. ลิขสิทธิ

NameSizeHits
01. แบบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์-ลข.01 [2567]336.8 KB7
02. ใบต่อท้ายคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ [2567]183.7 KB7
03. ขั้นตอนการดำเนินการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ [2567]196.1 KB8
04. สัญญาโอนลิขสิทธิ์ [2567]32.8 KB10

2. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร

NameSizeHits
01. แบบคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร [2567]483.5 KB8
02. ใบต่อแนบท้ายคำขอ [2567]372.7 KB7
03. ใบข้อถือสิทธิ [2567]22.4 KB10
04. บทสรุปการประดิษฐ์ [2567]20.9 KB8
05. Invention Disclosure Form สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร [2567]29.1 KB10
06. รายละเอียดการประดิษฐ์ [2567]29.4 KB10
07. รูปเขียน (ถ้ามี) [2567]70.0 KB10
08. ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร121.6 KB10
09. ตัวอย่าง อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (เครื่องกดแบนกล้วย)5.4 MB7
10. ตัวอย่าง อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (กรรมวิธีการผลิต เคมี)5.6 MB7
11. ตัวอย่าง อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (กรรมวิธีการผลิตแผ่นพลาสติก)3.5 MB5
12. ตัวอย่าง อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (กรรมวิธีการผลิตผืนผ้าเส้นใยผักตบ)2.8 MB5
13. ตัวอย่าง สิทธิบัตรการประดิษฐ์ (คอนกรีตบล็อก)3.0 MB7
14. ตัวอย่าง อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (สูตรซุปก๋วยเตี๋ยว)2.6 MB6

3. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

NameSizeHits
01. แบบพิมพ์คำขอรับอนุสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ [2567]320.9 KB7
02. ใบต่อแนบท้ายคำขอ [2567]249.1 KB6
03. ใบข้อถือสิทธิ [2567]16.4 KB6
04. คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) [2567]14.2 KB7
05. ตัวอย่างรูป [2567]133.9 KB5
06. Invention Disclosure Form สิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร [2567]29.1 KB8
07. ตัวอย่าง สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (เครื่องแปรรูป)2.6 MB7
08. ตัวอย่าง สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ออกกำลังกาย)1.1 MB5
09. ตัวอย่าง สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หน้ากากอนามัย)1.1 MB5

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

NameSizeHits
01. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25621.8 MB7
02. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551104.0 KB7
03. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง อัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 25591.1 MB6