เปิดรับลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการอบรมระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเบิกค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 : การศึกษาดูงานวารสาร Chiang Mai Journal of Science
15/03/2024
ประกาศ!! เปิดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสังคมศาสตร์ (GCP/HSP)
22/03/2024