ADMIN_IRD RMUTT

20/01/2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำวารสารสังกัด มทร.ธัญบุรี เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฐาน ACI หรือฐาน Scopus”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำวารสารสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าสู่ฐานข้อมูล […]
18/01/2022

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2564

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี […]
15/12/2021

ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” กรอบการวิจัย การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

26/11/2021

มทร.ธัญบุรี คว้าชัย!! ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้าชัย!! […]
26/11/2021

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการถอดบทเรียน (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ […]
24/11/2021

การลงพื้นที่และเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม-ภาคกลางและภาคอีสาน โครงการบริหารจัดการชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” ชุดโครงการวิจัย ทุ่งหลวงรังสิต : พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี

โครงการบริหารจัดการชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่” […]
22/11/2021

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ […]
17/11/2021

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2564

วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2564 […]
16/11/2021

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

งานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ […]
13/11/2021

ขอเชิญนักวิจัยสายวิชาการและบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสังคมศาสตร์ (HSP)” ครั้งที่ 1

อบรมฟรี!!! รับจำนวนจำกัด […]
10/11/2021

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

พิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี […]
27/10/2021

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและอบรมเสริมทักษะฝีมือด้านอาชีพ บนฐานทรัพยากรไผ่ หลักสูตรที่ 3

โครงการพัฒนาหลักสูตรและอบรมเสริมทักษะฝีมือด้านอาชีพ บนฐานทรัพยากรไผ่ […]
25/10/2021

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรและอบรมเสริมทักษะฝีมือด้านอาชีพ บนฐานทรัพยากรไผ่ หลักสูตรที่ 2

โครงการพัฒนาหลักสูตรและอบรมเสริมทักษะฝีมือด้านอาชีพ บนฐานทรัพยากรไผ่ […]
20/10/2021

การประชุมกองบรรณาธิการวารสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมกองบรรณาธิการวารสาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
12/10/2021

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสวนไผ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จ.ปราจีนบุรี

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสวนไผ่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน […]
05/10/2021

การประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป)

การประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP […]
04/10/2021

การประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหารศูนย์เครื่องมือกลางของมหาวิทยาลัย (RMUTT Central Lab) ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการกรรมการบริหารศูนย์เครื่องมือกลาง ของมหาวิทยาลัย […]
22/09/2021

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป […]
14/09/2021

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สร้างสรรค์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ธัญบุรี

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สร้างสรรค์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา […]
13/09/2021

ประชุมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ […]
13/09/2021

ประชุมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ […]
13/09/2021

โครงการ “อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่”

โครงการ “อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่” […]
06/09/2021

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”

การประชุมพิจารณารายงานความก้าวหน้าระยะ 3 […]