ส่งบทความออนไลน์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal/index

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลสำหรับผู้เขียน

  • กระบวนการพิจารณาบทความ
  • เกณฑ์การเตรียมต้นฉบับบทความคู่มือการส่งบทความวิจัย “วารสารวิจัย Online”
  • คู่มือการส่งบทความวิจัย “วารสารวิจัย Online”

วัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสาร

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.ธัญบุรี (RMUTT RESEARCH JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) โดยผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป และได้รับการจัดระดับคุณภาพวารสารวิชาการภายในประเทศจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิจัยย้อนหลัง