1. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

NameSizeHits
01. เล่มกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เล่มที่ 186.3 MB22
02. เล่มกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน เล่มที่ 2130.8 MB21

2. คำสั่งแต่งตั้ง

NameSizeHits
01. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี263.7 KB16
02. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล760.7 KB15
03. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี896.3 KB15
04. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.5 MB14
05. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี872.0 KB14
06. คำสั่งเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.3 MB14
07. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี859.4 KB15
08. คำสั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ช่วยเลขาบการคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี553.1 KB15
09. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.6 MB15
10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล1.9 MB17
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการออนไลน์ (JARST)474.9 KB14
12. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี921.1 KB15
13. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี475.3 KB16
14. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.1 MB13
15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี712.2 KB12
16. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี2.0 MB14
17. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 25674.8 MB20
18. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างองค์กร (OP) แผนพัฒนาปรับปรุงและรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ฯ423.1 KB15
19. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางนโยบาย ขับเคลื่อน และกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ฯ628.6 KB14
20. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์คุณภาพ ฯ564.3 KB16
21. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลเบิดซูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี552.2 KB16
22. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ3.1 MB16
23. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฯ668.1 KB15

3. หนังสือเวียน

NameSizeHits
01. แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2568-25671)6.1 MB21
02. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ1.0 MB20

4. แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารแนบเบิกค่าใช้จ่าย (Check list)

NameSizeHits
01. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงิน การนำส่งเงินงบประมาณแผ่นดิน420.7 KB16
02. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงินค่าวัสดุ ค่าน้าดื่ม428.8 KB15
03. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการจัดประชุมราชการเงิน328.1 KB14
04. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรชั่วคราว362.8 KB14
05. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว386.2 KB15
06. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการจัดฝึกอบรมสัมมนาจัดงานจัดนิทรรศการ403.7 KB15
07. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายการโครงการบริการวิชาการ353.6 KB14
08. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ (วิธีเฉพาะเจาะจง)449.5 KB16
09. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างซ่อมค่าเช่า383.4 KB15
10. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (รายเดือน)364.0 KB18
11. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านชาวต่างประเทศ327.1 KB14
12. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรม484.3 KB15
13. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ439.2 KB17
14. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในกำรเดินทางไปราชการและอบรมต่างประเทศ568.8 KB17
15. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม469.5 KB17
16. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนการตรวจพิจารณาบทความวารสารออนไลน์244.2 KB13
17. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนบุคคลคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต275.2 KB13
18. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าล่วงเวลา)281.0 KB14
19. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกโครงการบริการวิชาการ (แหล่งเงินภายนอกมหำวิทยาลัย)408.3 KB15
20. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกโครงการจัดฝึกอบรม690.7 KB16
21. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกโครงการวิจัย (แหล่งทุนภายใน,แหลุ่งทุนภายนอก)495.9 KB16