รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธานกรรมการ


รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ


รศ.ดร.วรินธร พูลศรี
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ


ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการ


นางพัชรี ซิลวา
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ


นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ


นางสาวกวินตรา การินทร์
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ


นางสาวณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

กรรมการ


นางสาวสรสุดา แก่นจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ


นางกิติยา ทาระคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ