ADMIN_IRD RMUTT

06/09/2021

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
02/09/2021

การตรวจติดตาม และตรวจรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจาก สป.อว.

การตรวจติดตาม และตรวจรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ […]
31/08/2021

โครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากงานวิจัย ประจำปี 2564

โครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ […]
25/08/2021

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
24/08/2021

การประชุมเลือกประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และเลขานุการคณะอนุกรรมการวิจัย มทร.ธัญบุรี

การประชุมเลือกประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ […]
10/08/2021

การประชุมปิดโครงการภายใต้กรอบ “ชุมชนนวัตกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมปิดโครงการภายใต้กรอบ “ชุมชนนวัตกรรม” […]
10/08/2021

การประชุมรายงานปิดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบวิจัย Local Enterprises

การประชุมรายงานปิดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ […]
09/08/2021

การประชุมปิดโครงการวิจัยเรื่อง “ธัญบุรีชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สุขภาวะรื่นรมย์”

การประชุมปิดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ […]
09/08/2021

การประชุมบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ประจำปี 2564

การประชุมบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน […]
02/08/2021

การประชุมสร้างความร่วมมือและภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ “ทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี”

การประชุมสร้างความร่วมมือและภาคีเครือข่าย ครั้งที่ […]
30/07/2021

การประชุมสร้างความร่วมมือและภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “ทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี”

การประชุมสร้างความร่วมมือและภาคีเครือข่าย ครั้งที่ […]
29/07/2021

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการชี้แจงแนวทางการเขียน inception report ภายใต้กรอบวิจัย local enterprise ปี 2564

กิจกรรมการชี้แจงแนวทางการเขียน inception […]
26/07/2021

การประชุมสร้างความร่วมมือภายใต้โครงการ “ทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี”

การประชุมสร้างความร่วมมือ ภายใต้โครงการ […]
20/07/2021

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมอัพเดทสถานการณ์และการส่ง Inception report

การประชุมอัพเดทสถานการณ์และการส่ง Inception […]
19/07/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3

การประชุมคณะอนุกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
09/07/2021

การประชุมสร้างความร่วมมือภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพตัวแบบเชิงธุรกิจและโครงข่ายการตลาดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า”

การประชุมสร้างความร่วมมือภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพตัวแบบเชิงธุรกิจและโครงข่ายการตลาดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก […]
07/07/2021

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ววน. ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา […]
05/07/2021

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี รับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563

การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ […]
01/07/2021

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ววน. ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา […]
29/06/2021

การประชุมนำเสนอแนวคิดในการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การประชุมนำเสนอแนวคิดในการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี […]
24/06/2021

การประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือน ชุดโครงการยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม

การประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ 10 […]
22/06/2021

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และเครื่องมือในการดำเนินงานภายใต้กรอบวิจัย Local Enterprise ปี 2564

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเครื่องมือสำหรับการทำงาน ภายใต้กรอบการวิจัย […]
18/06/2021

ประกาศ !!! เปลี่ยนชื่อวารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี

เปลี่ยนชื่อวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
09/06/2021

การประชุม Cheer & Share Meeting on Zoom ชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่”

การประชุม Cheer […]
07/06/2021

การประชุมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปีงบประมาณ 2565″

การประชุมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project […]