ผู้บริหาร

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


0 2549 4688
k.sangpradit@rmutt.ac.th

รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา


0 2549 4685
a_chaiyasat@mail.rmutt.ac.th

รศ.ดร.วรินธร พูลศรี
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา


0 2549 4682
w.poonsri@rmutt.ac.th

ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง
รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา


0 2549 4684
putthiwat_s@rmutt.ac.th

ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา


0 2549 4137, 4138
Tipat@hotmail.com
สำนักงานผู้อำนวยการ

0 2549 4682, 0 2549 4686, 0 2549 4661

นางสาวคณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ


kontawan_s@rmutt.ac.th

นางสาวสรสุดา แก่นจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ


sornsuda_c@rmutt.ac.th

นางสาวอริสรา สุดสระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ


arisara@rmutt.ac.th

นางศิถยา เกตุคงคาสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ


sitaya_n@rmutt.ac.th

นางกิติยา ทาระคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ


kitiya_t@rmutt.ac.th

นายอังคาร รัตนะสงฆ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


angkarn_r@rmutt.ac.th

นายคมกฤช หยุยพันธุ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


komkit_y@rmutt.ac.th

นางวรรณนภา กระต่ายแก้ว
พนักงานสถานที่


แม่บ้าน
ฝ่ายวิชาการ

0 2549 4640, 0 2549 4641, 0 2549 4683, 0 2549 4685

นางสาวศศิวรรณ อินทรวงศ์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


sasiwanin@rmutt.ac.th

นางสาวพรทรัพย์ ถนัดไร่
นักวิชาการศึกษา


pornsup_t@rmutt.ac.th

นางสาวกมลวรรณ วัชรโรจน์
นักวิชาการศึกษา


kamonwan_b@rmutt.ac.th

นางสาวกวินตรา การินทร์
นักวิชาการศึกษา


amporn_k@rmutt.ac.th

นางสาวศิริชล บัวบุญ
นักวิชาการศึกษา


sirichon_b@mail.rmutt.ac.th

นางสาวฐิติรัตน์ วิจารณ์พล
นักวิชาการศึกษา


thitirat_v@rmutt.ac.th

นายวศิน บัวยัง
นักวิชาการศึกษา


wasin_b@rmutt.ac.th

นางสาวดวงพร สูงปานเขา
นักวิชาการศึกษา


duangporn_s@rmutt.ac.th
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

0 2549 4681, 0 2549 4492

นางสาวณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


nuthawan_t@rmutt.ac.th

นางสาวมนต์ทิชา รัตนพันธ์
นักวิชาการศึกษา


monticha_r@rmutt.ac.th

นางสาวสรัญญา สุวินัย
นักวิชาการศึกษา


saranya_j@rmutt.ac.th

นางสาวยุวดา แสงจันทร์
นักวิชาการศึกษา


yuvada_s@rmutt.ac.th

นางสาวภควรรณ ลุนคำ
นักวิชาการศึกษา


phakhawan_l@rmutt.ac.th

นายอภิวัฒน์ ทาระคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


apiwat_t@rmutt.ac.th
หน่วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (TLO)

0 2549 4493

นางมยุรี จอยเอกา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


mayuree_j@rmutt.ac.th

นางพัชรี ซิลวา
นักวิชาการศึกษา


patcharee_s@rmutt.ac.th

นางสาวเพียงธาร ไชยสิงกาล
นักวิชาการศึกษา


piangthan_c@rmutt.ac.th
กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย

0 2549 4684, 0 2549 4687

นางสาวกชกร ดาราพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย


kochakron_d@rmutt.ac.th

นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์
นักวิชาการศึกษา


khwanrat_p@rmutt.ac.th

นางสาวสุพัชณินท์ เปลี่ยนขำ
นักวิชาการศึกษา


supatchanin_p@rmutt.ac.th

นางสาวจิตติมา สิงห์โต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


jittima_s@rmutt.ac.th

นางสาวนรภัทร เทพทอง
นักวิชาการศึกษา


narapat_t@rmutt.ac.th

นายศิริชัย สุขสถิตย์
นักวิชาการศึกษา


sirichai_so@mail.rmutt.ac.th

นายวิภูภัทร์ บูรณะสุคนธ์
นักวิชาการศึกษา


wiphupat_b@rmutt.ac.th
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

02 549 4486

นางสาววราภรณ์ ชื่นจรูญ
นักวิชาการศึกษา


waraporn_c@mail.rmutt.ac.th

นางสาวพนมพร วงษ์เหมือน
นักวิชาการศึกษา


panomporn_w@mail.rmutt.ac.th