ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

โครงการ อพ.สธ.ปี 2567

โครงการ อพ.สธ.ปี 2567

ข้อเสนอทุน ววน. 2567

ข้อเสนอทุน ววน. 2567

ข้อเสนอโครงการ Project Brief

ข้อเสนอโครงการ Project Brief

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

เอกสารเผยแพร่

มทร.ธัญบุรี คว้าชัย!! ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้าชัย!!
ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ชั้น 22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้าชัย!! ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท นำโดย รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ขึ้นรับรางวัล ซึ่งเป็นการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ กลุ่ม “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ้ยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022) ซึ่งมีทั้งหมด 2 ผลงาน ดังนี้

Continue reading

สวพ. มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกท่าน
ที่ได้รับรางวัล จากการร่วมส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
เข้าประกวดในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ชั้น 22

ผลงานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี ได้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 8 ผลงาน และได้รับ 10 รางวัล ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผลงานเรื่อง นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับ โซลาร์เซลล์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
 • รางวัลผลงานการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีมากและโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัลผลงานจากนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดี ถ้วยรางวัลและเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
  เจ้าของผลงาน นายวัชรพงษ์ นารีจันทร์
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
2. ผลงานเรื่อง นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพหลายหน้าที่: มีความไวต่อค่าพีเอช ให้กลิ่นหอม และต้านเชื้อจุลชีพ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
 • รางวัลผลงานการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ระดับดีมากและโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลผลงานจากนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี รางวัลระดับดีมาก ถ้วยรางวัลและเหรียญทอง พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท
  เจ้าของผลงาน นางสาวอิงขวัญ ปิยะนิจดำรงค์, นางสาวลัดดามณี พุทธาทำ
  อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

Continue reading

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022)

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022)
ภายใต้แนวคิด“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ชั้น 22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” (Thailand Research Expo 2022) ภายใต้แนวคิด“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยนำผลงานวิจัยเด่นจำนวน 2 ผลงานมาจัดแสดงภายในงาน ได้แก่ เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มบัวฉลองขวัญด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย และเรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสกัดสเต็มเซลล์จากพืชสมุนไพรที่กักเก็บรูปแบบไมโคร/นาโนพาร์ทิเคิล เพื่อขับเคลื่แนโมเดล BCG เจ้าของผลงานคือ ดร.ไฉน  น้อยแสง คณะการแพทย์บูรณาการ

Continue reading

โครงการยกระดับนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการยกระดับนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการยกระดับนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นประธานเปิดโครงการ

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เรียนเชิญวิทยากรภายนอกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Continue reading

มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมเข้าเฝ้ารับเสร็จพร้อมถวายรายงาน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565”

พิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)
ภายใต้แนวคิด“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
และร่วมเข้าเฝ้ารับเสร็จพร้อมถวายรายงาน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ภายใต้แนวคิด“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และร่วมเข้าเฝ้ารับเสร็จพร้อมถวายรายงาน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาดอธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ