ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

โครงการ อพ.สธ.ปี 2567

โครงการ อพ.สธ.ปี 2567

ข้อเสนอทุน ววน. 2567

ข้อเสนอทุน ววน. 2567

ข้อเสนอโครงการ Project Brief

ข้อเสนอโครงการ Project Brief

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

เอกสารเผยแพร่

โครงการ “การสร้างเครือข่าย 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

โครงการ “การสร้างเครือข่าย 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

ระหว่างวันที่ 22–24 มกราคม 2566
ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบรี โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน  น้อยแสง เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ “การสร้างเครือข่าย 9 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 9 แห่ง ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัย มุมมองจากประสบการณ์ในการพัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการงานวิจัยและเป้าหมายการทำงานสู่ความสำเร็จในนามเครือข่าย 9 มทร.เพื่อให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน ร่วมแรงร่วมใจในการผลักดันและบูรณาการงานวิจัยในนามเครือข่าย 9 มทร.

Continue reading

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน Open House RMUTT 2023 เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 2566”

งาน Open House RMUTT 2023 เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 2566”

ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน Open House RMUTT 2023 เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 2566” โดยมี รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงาน

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้คัดเลือกผลงานวิจัยเด่นของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี มาจัดแสดงทั้งสิ้น 5 ผลงาน ได้แก่ 1.กระเป๋ามรดก…แบรนด์ไทย…สู่แบรนด์โลก 2.ดอกไม้กินได้จากพลาสม่าเย็น 3.Pat Body Bag ส่งน้องกลับดาว 4.นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย 5.มหัศจรรย์ไข่หลากสี และบูธ “IRD HAPPY CORNER” จับ!! แจก!! แบบเต็มคาราเบล

Continue reading

พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565

พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565

วันที่ 19 มกราคม 2566
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 ในงาน Open House RMUTT 2023 เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RMUTT 2566” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี เป็นมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร

Continue reading

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี โดย รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน

Continue reading

ประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2565
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์   ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นเลขานุการและผู้ดำเนินรายงาน

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ