ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

โครงการ อพ.สธ.ปี 2567

โครงการ อพ.สธ.ปี 2567

ข้อเสนอทุน ววน. 2567

ข้อเสนอทุน ววน. 2567

ข้อเสนอโครงการ Project Brief

ข้อเสนอโครงการ Project Brief

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

เอกสารเผยแพร่

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 พฤศจิกายน 2565
เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เพื่อให้ได้ผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาศัยอำนาจตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2548 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกากรสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 จึงกำหนดให้ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนพัฒนายุทธศาสตร์ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายละเอียดดังประกาศที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

Continue reading

ประกาศ…รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

NameSizeHits
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนังงานจ้างเหมา ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา477.9 KB43

ประกาศ…รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

NameSizeHits
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนังงานพิเศษเงินรายได้ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์732.4 KB32

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

NameSizeHits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ675.1 KB45

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้)

NameSizeHits
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ806.8 KB21

แบบประเมินความพึงพอใจ