1. ระเบียบ พ.ร.บ. หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

NameSizeHits
01. ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560493.8 KB228
02. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 25353.0 MB222
03. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560293.6 KB206
04. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์109.8 KB198
05. กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง60.5 KB219
06. กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับที่ 293.9 KB218
07. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ4.3 MB4072
08. หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา239.0 KB11

2. หนังสือเวียน

NameSizeHits
01. การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา2.2 MB235
02. แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยืนข้อเสนอ1.7 MB229
03. การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์803.1 KB214
04. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563798.9 KB231
05.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐกรณีบัตรหมดอายุ613.8 KB222
06. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560764.4 KB200
07. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disese 2019 (COVID-19))1.3 MB206
08. ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน920.4 KB173
09. แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์743.7 KB173
10. แนงทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์1.0 MB165
11. การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ6.2 MB148
12. การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง1.2 MB153
13. แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน3.9 MB194
14. อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25633.1 MB141
15. ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560962.4 KB164
16. อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25635.9 MB131
17. อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256313.1 MB151
18. มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง225.9 KB98
19. มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 05.7 MB66
20. สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560164.8 KB73
21. แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระยะที่ 5864.1 KB54
22. แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา6.0 MB57
23. กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม142.0 KB71
24. แจ้งเวียนประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง กำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. 25661.9 MB46
25.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน105.1 KB18
26. พิจารณาแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางวิชาการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา9.7 MB11
27. การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567402.4 KB7
28. แนวทางปฏิบัติในกาาเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 25671.3 MB6
29. กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานรัฐ3.3 MB9

3. ประกาศ

4. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายงานพัสดุ (Check list)

NameSizeHits
01. แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ61.4 KB19
02. แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP75.8 KB8
03. ข้อมูลหลักผู้ขายของมหาวิทยาลัยฯ44.5 KB7
04. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการคืนค้ำหลักประกันการเสนอราคา48.2 KB8
05. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการคืนค้ำหลักประกันสัญญา47.9 KB8
06. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดจ้างงบลงทุน วิธีเฉพาะเจาะจง56.9 KB7
07. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อ วงเงินเกิน 100,000 บาท50.3 KB5
08. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้องบครุภัณฑ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์56.2 KB9
09. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้องบลงทุน วิธีอิเล็กทรอนิกส์58.5 KB7
10. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อ วิธีเฉพาะเจาะจง54.5 KB7
11. รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการจัดซื้อ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์54.8 KB11