นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที SIIF 2023

การอบรมออนไลน์ อบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยมนมนุษย์ ประกอบการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี
03/11/2023
แบบประเมินความความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการชุมชนเป้าหมาย
07/11/2023