ADMIN_IRD RMUTT

04/06/2021

สวพ.มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการชุมชนนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน […]
31/05/2021

มทร.ธัญบุรี ร่วมในภารกิจพิเศษ “U2T Covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ U2T ภายใต้ความรับผิดชอบของ มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา […]
19/05/2021

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
17/05/2021

การประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

การประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม วันที่ […]
14/05/2021

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2564

การประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) […]
13/05/2021

การประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและหน้าที่อนุกรรมการวิจัย

การประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและหน้าที่อนุกรรมการวิจัย วันที่ […]
11/05/2021

การประชุมชี้แจงการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลข้อเสนอโครงการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมชี้แจงการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลข้อเสนอโครงการ ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป […]
11/05/2021

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
07/05/2021

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
07/05/2021

การประชุมชี้แจงการเขียนกรอบกิจกรรมวิจัย ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจฐานระบบนิเวศไผ่ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารสัมมาชีพในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน” (เพิ่มเติม)

การประชุมชี้แจงการเขียนกรอบกิจกรรมวิจัย ภายใต้โครงการ […]
04/05/2021

การประชุมชี้แจงการเขียนกรอบกิจกรรมวิจัย ภายใต้โครงการ “การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจฐานระบบนิเวศไผ่ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่เพื่อการบริหารสัมมาชีพในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน”

การประชุมชี้แจงการเขียนกรอบกิจกรรมวิจัย ภายใต้โครงการ […]
28/04/2021

การประชุมชี้แจ้งการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมชี้แจ้งการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ […]
07/04/2021

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Local Enterprise

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 10 […]
30/03/2021

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตศิลป์ : ปริศนาสามมิติวัดปัญญานันทาราม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตศิลป์ : […]
26/03/2021

ที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

การนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP […]
25/03/2021

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ในรูปแบบออนไลน์

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม […]
02/03/2021

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT_REC) ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
23/02/2021

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ […]
16/02/2021

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย […]
03/02/2021

การประชุมเพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับ Project Managers ที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) จำนวน 27 ตำบล

การประชุมเพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับ […]
18/01/2021

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562 และประจำปี 2563

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี […]
18/01/2021

การประชุมออนไลน์ เพื่อนำเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจำปี 2564

การประชุมการนำเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept […]
15/12/2020

มทร.ธัญบุรี นำทีม สวทช. เข้าร่วมศึกษาดูงานผลงานเด่นและห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร

การประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านเกษตร และอาหารกับเมืองนวัตกรรมอาหาร […]
14/12/2020

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 […]
14/12/2020

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 […]
03/12/2020

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ RMUTCON 2021 ครั้งที่ 3/2563

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]