ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการรายเดือน

ประชุมหารือแนวทางยกระดับทุนทางวัฒนธรรม และการขับเคลื่อน Soft Power จังหวัดปราจีนบุรี
22/11/2023
24/11/2023