ADMIN_IRD RMUTT

05/04/2019

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม” (ITAP)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย […]
01/04/2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ […]
29/03/2019

โครงการฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยเรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์”

โครงการฝึกอบรมสำหรับนักวิจัยเรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน […]
27/03/2019

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2562

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard […]
22/03/2019

โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ […]
20/03/2019

โครงการการส่งเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากร ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการการส่งเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากร ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม […]
18/03/2019

โครงการการส่งเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากร ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการการส่งเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากร ด้านงานบริการวิชาการแก่สังคม […]
15/03/2019

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์”

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์” […]
14/03/2019

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ […]
12/03/2019

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม […]
07/03/2019

กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากลและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมที่ […]
05/03/2019

การพัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 […]
26/02/2019

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางและติดตามแผนงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และ สกว.

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางและติดตามแผนงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง […]
25/02/2019

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation”

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย […]
18/02/2019

มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์นานาชาติ ครั้งที่ 10 (Food Pack Asia 2019)

มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม […]
15/02/2019

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

สามารถกรอกแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก […]
14/02/2019

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนางานวิจัยเรื่องไผ่และผลิตภัณฑ์จากไผ่

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนางานวิจัยเรื่องไผ่และผลิตภัณฑ์จากไผ่ วันที่ […]
07/02/2019

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง […]
06/02/2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในระดับอุดมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา […]
05/02/2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับทีมงาน QA จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อตรวจเยี่ยมเครือข่าย ITAP มทร.ธัญบุรี และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับทางเครือข่าย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี […]
01/02/2019

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 […]
25/01/2019

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2562

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]
24/01/2019

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs)

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard […]
17/01/2019

การประชุม “ชี้แจงผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research)

การประชุม “ชี้แจงผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย […]
11/01/2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัย (ครั้งที่ 2)

การอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัย (ครั้งที่ […]
10/01/2019

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]