ADMIN_IRD RMUTT

04/01/2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี รับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561

การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ […]
04/01/2019

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” […]
24/12/2018

งานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทย ร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”

งานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย […]
17/12/2018

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง […]
11/12/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน (SIIF 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน […]
28/11/2018

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard […]
23/11/2018

การประชุมการชี้แจงการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมการชี้แจงการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ […]
13/11/2018

วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2561

วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า […]
07/11/2018

โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2561

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย แบบฟอร์ม […]
05/11/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน (iENA2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน […]
31/10/2018

การประชุมเพื่อหารือการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

การประชุมเพื่อหารือการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน วันที่ […]
31/10/2018

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ อพ.สธ.ประจำปีงบประมาณ […]
29/10/2018

การประชุมหารือวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ เงื่อนไข ข้อจำกัดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ไผ่

การประชุมหารือวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ เงื่อนไข […]
26/10/2018

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร

ส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร สามารถอ่านรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆ […]
12/10/2018

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2561

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
11/10/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย […]
26/09/2018

วิทยาลัยสันตพล(ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท) ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ […]