ADMIN_IRD RMUTT

07/10/2019

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ […]
07/10/2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ […]
01/10/2019

การประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน ของโครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้รวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี”

การประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 […]
30/09/2019

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนกรอบการวิจัย (Research Framework) อย่างไรให้มีคุณภาพ”

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนกรอบการวิจัย […]
27/09/2019

โครงการประชุมติดตาม รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 12 เดือน งบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการประชุมติดตาม รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย […]
26/09/2019

การประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน.”

การประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย […]
25/09/2019

โครงการสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์ด้วย Knowledge Management Tools (KM) เพื่อองค์กรแห่งนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร

โครงการสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์ด้วย Knowledge […]
24/09/2019

การประชุมติดตามและนำเสนอความก้าวหน้าระยะ 8 เดือน ของโครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี”

การประชุมติดตามและนำเสนอความก้าวหน้าระยะ 8 […]
23/09/2019

การประชุมติดตามและนำเสนอความก้าวหน้าระยะ 8 เดือน ของโครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี”

การประชุมติดตามและนำเสนอความก้าวหน้าระยะ 8 […]
18/09/2019

การประชุมการส่งผลงานทางวิชาการดีเด่นเพื่อขอรับรางวัลประจำปี 2561

การประชุมการส่งผลงานทางวิชาการดีเด่นเพื่อขอรับรางวัลประจำปี 2561 […]
12/09/2019

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 9 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 9 […]
10/09/2019

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
06/09/2019

มทร.ธัญบุรี ร่วมงานนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน Thailand Tech Show 2019

มทร.ธัญบุรี ร่วมงานนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัย […]
04/09/2019

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน […]
02/09/2019

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย” ครั้งที่ 4

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย” […]
30/08/2019

การประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนมหาวิทยาลัยแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

การประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนมหาวิทยาลัยแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย […]
29/08/2019

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ 4/2562

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ครั้งที่ […]
28/08/2019

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย” ครั้งที่ 3

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย” […]
28/08/2019

การประชุมและลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การประชุมและลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ […]
26/08/2019

การเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร และผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

การเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร และผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ […]
20/08/2019

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย […]
20/08/2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ […]
20/08/2019

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ […]
20/08/2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (WSD 2020)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ […]
20/08/2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วม […]
20/08/2019

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]
20/08/2019

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ […]
20/08/2019

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ […]
14/08/2019

แบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]
14/08/2019

การประชุมชี้แจงเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินและให้ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

การประชุมชี้แจงเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงิน และให้ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัยของ […]