ADMIN_IRD RMUTT

26/09/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ […]
17/09/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน (IEI 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน […]
03/09/2018

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ […]
03/09/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ […]
03/09/2018

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ […]
03/09/2018

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science & Technology

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ ในวารสาร […]
13/08/2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล Gold Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

วันที่ 13 […]
09/08/2018

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย […]
07/08/2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 และการจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ […]
03/08/2018

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี […]
02/08/2018

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]
25/07/2018

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการและการจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC17025”

โครงการ “ระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการและการจัดการเครื่องมือ […]
23/07/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

ดาวน์โหลดผลการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ […]
17/07/2018

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 4.0”

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม […]
11/07/2018

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำไฟล์หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และ ค่าจ้างจดพิมพ์และเข้าเล่มเอกสารเผยแพร่งานวิจัยเชิงพาณิชย์

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทำไฟล์หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ […]
10/07/2018

พิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

พิธีมอบรางวัล การประกวดผลงานนวัตกรรม […]
09/07/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (พนักงานราชการ) ครั้งที่ 1

05/07/2018

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษาแบบสหวิทยาการ […]
02/07/2018

โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2561

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัย เพื่อยกระดับสู่สากลและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ […]
29/06/2018

ประกาศ !!! ผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมและการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2561

 
29/06/2018

ประกาศราคากลางค่าจ้างออกแบบแลพิมพ์โปสเตอร์ ค่าจ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดนนิทรรศการ

ประกาศราคากลางค่าจ้างออกแบบแลพิมพ์โปสเตอร์ ค่าจ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ […]
27/06/2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก” ประจำปี 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก” […]
25/06/2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับอุตสาหกรรม (IP for Industry)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับอุตสาหกรรม (IP […]
19/06/2018

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 4.0”

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม […]
19/06/2018

การประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1 / 2561

การประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ […]