ADMIN_IRD RMUTT

07/08/2019

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย” ครั้งที่ 2

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย” […]
26/07/2019

พิธีมอบรางวัลและพิธีมอบธงเจ้าภาพ ในงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

พิธีมอบรางวัลและพิธีมอบธงเจ้าภาพ ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]
26/07/2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการส่งบทความ […]
24/07/2019

งานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ […]
24/07/2019

พิธีเปิดงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ […]
21/07/2019

การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 9 จังหวัด ท่องเที่ยวเมืองรอง

การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการ […]
18/07/2019

การประชุมคณะกรรมการร่าง SOPs จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 6/2562

การประชุมคณะกรรมการร่าง SOPs […]
12/07/2019

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย […]
11/07/2019

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ 1”

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย […]
09/07/2019

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางและติดตามแผนงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และ สกสว. ครั้งที่ 3

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางและติดตามแผนงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง […]
08/07/2019

การประชุมถอดบทเรียนและการวิเคราะห์ SWOT จากการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (ระดับสถาบัน) ประจำปี 2562

การประชุมถอดบทเรียนและการวิเคราะห์ SWOT […]
28/06/2019

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ […]
18/06/2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นอาวุโส”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นอาวุโส” […]
11/06/2019

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
31/05/2019

พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ในโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน […]
28/05/2019

งานแถลงข่าวการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวด และจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

งานแถลงข่าวการนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ […]
16/05/2019

ขอแจ้งกำหนดการมอบโล่พร้อมเงินรางวัลในโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

10/05/2019

กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ […]
10/05/2019

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี”

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 […]
30/04/2019

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 1-2 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ […]
29/04/2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ […]
15/04/2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม […]
10/04/2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล Gold Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″ (Thailand Research Expo 2019)

วันที่ 10 […]
09/04/2019

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน […]