ADMIN_IRD RMUTT

03/12/2020

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
02/12/2020

การประชุมกองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2564

การประชุมกองบรรณาธิการวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
30/11/2020

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบวิจัย Local Enterprises

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 […]
24/11/2020

มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และถวายรายงาน ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563”

วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า […]
16/11/2020

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย […]
10/11/2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ เครือข่าย สวพ. มทร. 9 แห่ง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัย และบริการวิชาการ […]
03/11/2020

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 1-3

1. แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน […]
30/10/2020

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
21/10/2020

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายใต้ความรับผิดชอบของ สวพ.

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ […]
20/10/2020

ประกาศ!! รับแบบเสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย) ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สามารถส่งแบบเสนอโครงการฯ มายัง […]
09/10/2020

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 4 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 และโครงการธัญบุรีชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สุขภาวะรื่นรมย์

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 4 […]
06/10/2020

งานแถลงผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

งานแถลงผลการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน […]
29/09/2020

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไผ่ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ไผ่ ต่อยอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน […]
28/09/2020

การประชุมการนำเสนอ Concept Proposal เพื่อขอรับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กลุ่มเรื่อง RAINS for Thailand Food Valley

การประชุมการนำเสนอ Concept […]
24/09/2020

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
16/09/2020

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
14/09/2020

การวิพากษ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ จังหวัดนครนายก โครงการวิจัยแผนงานนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดนครนายก

การวิพากษ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ จังหวัดนครนายก […]
09/09/2020

การประชุมและพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับบริษัท วัน ฟู้ดส์ อินดัสทรีส์ จำกัด และบริษัท วัน คราฟท์ แอนด์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด

การประชุมและพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง […]
03/09/2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2565”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช […]
25/08/2020

กิจกรรมที่ 2 การติดตามการปรับแก้ไขบทความวิจัย โครงการ “Mentoring and Tutoring : เพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการสำหรับอาจารย์ที่มีทุนวิจัย”

กิจกรรมที่ 2 […]
17/08/2020

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการปรับการขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการปรับการขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน วันที่ […]