สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ สวพ. มทร. 9 แห่ง

กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง

ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567
ณ ว.โชคชัย รีสอร์ท แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ตะวันออก เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ทั้งนี้ ทาง สวพ. มทร.ธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมบรรยายในกิจกรรม KM การปฏิบัติงานด้านงานวิจัยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ พร้อมกับ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์, รศ.ดร.วรินธร พลูศรี, ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง และ ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ รวมถึงบุคลากร สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Continue reading

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก

วันที่ 22 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และได้รับเกียรติจาก ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมนำทีมนักวิจัยจากคณะการแพทย์บูรณาการ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าพบ นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์จังหวัดต่อไป

Continue reading

สวพ. มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก

ในวันที่ 19 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมกับ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการงานด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านงานวารสาร ณ ห้อง RMUTT Innovation Startup Research & Entrepreneur ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Continue reading

พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566

พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดพิธีมอบเข็มกลัดทอง และ โล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 ในงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้มอบเข็มกลัด และโล่พร้อมเกียรติบัตร พร้อมกับ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์, ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัย

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่1/2567

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่1/2567

วันที่ 16 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุมบัวหลวง 3 ชั้น 2
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุร๊ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่1/2567 โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมกับ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ