1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คลิก

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี คลิก

3. แบบประเมินความความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ และการสำรวจความผูกพันของผู้ใช้บริการด้านวิจัย คลิก

4. แบบประเมินความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านวิจัย คลิก

5. แบบประเมินความความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการชุมชนเป้าหมาย คลิก

6. แบบประเมินความคาดหวัง ของผู้รับบริการชุมชนเป้าหมาย คลิก