1. คู่มือการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
คู่มือปฏิบัติงาน การให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่7.0 MB305
คู่มือปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย8.7 MB328
คู่มือปฏิบัติงาน การขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย15.2 MB282
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB1601
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB456
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB409
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB4124
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB587
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB2829

2. คู่มือการปฏิบัติงานบริการ

NameSizeHits
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB543
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB504
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB454
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic518.4 KB484

3. องค์ความรู้จากการฝึกอบรม

NameSizeHits
บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งานและรู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 20133.4 MB1489
บทที่ 2 การจัดการกับตัวอักษร ย่อหน้าเอกสาร และการปรับแต่งเอกสาร (Microsoft Word 2013)3.6 MB2561
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 1 แนะนำ Microsoft Excel)1.1 MB4954
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 2 การใช้งานเบื้องต้น การกำหนดรูปแบบ การจัดการกับข้อมูล และการสร้างกราฟ)5.4 MB1704
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 3 การเขียนสูตรคำนวณและใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน)1.7 MB33814
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ)4.0 MB1350
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ทางธุรกิจ)3.7 MB771
เอกสารประกอบการบรรยาย การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยด้วยโปรแกรม Powerpoint320.6 KB2532
เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมการนำเสนอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Excel 2016 และ PowerPoint 201669.7 MB270
เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผน รองรังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย1.1 MB440