ADMIN_IRD RMUTT

11/08/2023

มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัล Silver Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้ารางวัล […]
28/07/2023

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและจัดทำแผนงานบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี […]
26/07/2023

โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

โครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสนองพระราชดำริ […]
24/07/2023

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)

งานแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ […]
18/07/2023

การศึกษาคุณลักษณะและทักษะของบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม BCG

การศึกษาคุณลักษณะและทักษะของบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม BCG […]
11/07/2023

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ วทน.

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ […]
07/07/2023

โครงการ “การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์”

โครงการ “การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ […]
06/07/2023

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สวพ. มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่เพื่อขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ […]
30/06/2023

โครงการ “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม”

โครงการ “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ […]
26/06/2023

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ […]
26/06/2023

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

20/06/2023

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพข้อเสนอแผนงานวิจัย ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization: RU)

โครงการ “การเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยสู่การเป็นนวัตกร […]
16/06/2023

กิจกรรมที่ 5 การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จาก “พืชสมุนไพร”

โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพืชและวัตถุดิบท้องถิ่นที่สำคัญ […]
16/06/2023

สวพ. มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าศึกษาดูงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา […]
13/06/2023

โครงการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Impact Evaluation)

โครงการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ทางด้านเศรษฐกิจ […]
11/06/2023

กิจกรรมที่ 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จาก “วัตถุดิบพื้นถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี”

โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพืชและวัตถุดิบท้องถิ่นที่สำคัญ […]
09/06/2023

กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จาก “บัว”

โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากพืชและวัตถุดิบท้องถิ่นที่สำคัญ […]
08/06/2023

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

โครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล (RMUTT […]
02/06/2023

สวพ.มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการสัมมนา “อุตสาหกรรมสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในงาน อุตสาหกรรมแฟร์ ปทุมธานี

การสัมมนา “อุตสาหกรรมสีเขียว […]
31/05/2023

สวพ. มทร.ธัญบุรี ขอมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ (GENEVA 2023)

พิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ งาน […]