ADMIN_IRD RMUTT

15/01/2024

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ […]
09/01/2024

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ

พิธีประกาศเจตนารมณ์กรอบความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพลังงานภาครัฐ และเอกชน […]
05/01/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบางเตย และพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบางเตย ตำบลบางเตย […]
04/01/2024

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) เข้าร่วมการประเมินงานรอบ 12 เดือนของโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2566

การประเมินงานรอบ 12 […]
03/01/2024

การประชุมหารือสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

การประชุมหารือสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ […]
03/01/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ วันที่ […]
26/12/2023

การประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ […]
22/12/2023

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ […]
21/12/2023

กิจกรรมที่ 4 Startup – Concept Idea Pitching อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวด Pitching Idea

โครงการการต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ […]
21/12/2023

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดปทุมธานี

ลงนามความร่วมมือ โครงการศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ […]
21/12/2023

ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการร่วมกัน ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการร่วมกัน […]
19/12/2023

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT_REC) ครั้งที่ 4/2566

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
19/12/2023

การประชุมคณะกรรมการเตรียมตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการเตรียมตรวจรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
17/12/2023

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

การสัมมนาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 […]
15/12/2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2567”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล […]
15/12/2023

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาด ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาด ครั้งที่ […]
13/12/2023

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2566

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]
06/12/2023

การประชุมระดมแนวคิดเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าปลาดุกที่มีผลกระทบสูงจังหวัดปทุมธานี”

การประชุมระดมแนวคิดเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าปลาดุก […]
06/12/2023

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมหารือแนวทางการยกระดับห่วงโซ่เศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมการผลิต “ดอกเข้าพรรษา” กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ประชุมหารือแนวทางการยกระดับห่วงโซ่เศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมการผลิต “ดอกเข้าพรรษา” […]
04/12/2023

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที KIDE 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัย […]
24/11/2023

ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการรายเดือน

22/11/2023

ประชุมหารือแนวทางยกระดับทุนทางวัฒนธรรม และการขับเคลื่อน Soft Power จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมหารือแนวทางยกระดับทุนทางวัฒนธรรม และการขับเคลื่อน […]
20/11/2023

มทร.ธัญบุรี ร่วมงาน วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2566

วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2566 […]
13/11/2023

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]