ADMIN_IRD RMUTT

05/11/2023

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที SIIF 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัยโดย […]
03/11/2023

การอบรมออนไลน์ อบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยมนมนุษย์ ประกอบการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มทร.ธัญบุรี

จริยธรรมการวิจัยในคน Human […]
27/10/2023

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2566

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]
19/10/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์ และค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล TLO โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเว็บไซต์ […]
17/10/2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง […]
14/10/2023

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที TIE 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัยโดย […]
02/10/2023

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง […]
02/10/2023

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง […]
29/09/2023

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
28/09/2023

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ […]
28/09/2023

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6/2566

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ […]
26/09/2023

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อ สร้างมูลค่าเพิ่ม “พืชเศรษฐกิจ” ให้สามารถแข่งขันในระดับสากล

การเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อ […]
26/09/2023

สวพ. มทร.ธัญุบรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 9/2566

การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ […]
19/09/2023

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ‘From Gen Z to be CEO’ ประจำปี 2566

ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ […]
18/09/2023

โครงการการพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research Manager)

โครงการการพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area […]
15/09/2023

โครงการอบรม การเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยสู่การเป็นนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมการออกแบบ ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal Bank)

โครงการอบรม การเพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยสู่การเป็นนวัตกร […]
08/09/2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ จังหวัดนครนายก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ […]
04/09/2023

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUTCON 2023)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ […]
23/08/2023

กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2566

โครงการยกระดับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่สากล (RMUTT […]
23/08/2023

งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (RIFSC 2023)

งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี […]
23/08/2023

ประกาศ !!! ผลการประกวดผลงานวิจัย ในรูปแบบโปสเตอร์ และนิทรรศการ

ผลการประกวดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
18/08/2023

โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยทักษะการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการพัฒนาศักยภาพด้วยทักษะการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนากระบวนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา […]