ADMIN_IRD RMUTT

01/11/2017

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
01/11/2017

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม […]
01/11/2017

มหาวิทยาลัยคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ขอเชิญชวนสนับสนุนผู้บริหารและอาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยสหวิทยาการ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ […]
01/11/2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ […]
12/10/2017

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย (IWIS 2017)

สรุปผลงานประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ […]
02/10/2017

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (INST 2017)

สรุปผลงานประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ […]
27/09/2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ […]
27/09/2017

วิทยาลัยดุสิตธานี ขอเชิญร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ

ขอเชิญร่วมส่งบทความในการประชุมวิชาการและสัมมนาระดับนานาชาติ “Gracious […]
23/09/2017

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
21/09/2017

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุน (Talent Mobility)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุน กิจกรรมการดำเนินการโครงการ […]
18/09/2017

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Talent Mobility Fair 2017”

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Talent […]
12/09/2017

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ […]
08/09/2017

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) […]
07/09/2017

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม […]
07/09/2017

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย และ ไทย-จีน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย […]
01/09/2017

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ Talent Mobility : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการ […]