ADMIN_IRD RMUTT

21/08/2017

ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบ

ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบ จำนวน  […]
17/07/2017

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ประเมินผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ประเมินผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแฟชั่น และค่าจ้างเหมาการวิเคราะห์ประเมินผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์ […]
12/07/2017

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด และค่าดำเนินการจัดทำวางแผนแบรด์สินค้า

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการตลาด และค่าดำเนินการจัดทำวางแผนแบรด์สินค้า […]
12/07/2017

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแฟชั่น และค่าจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแฟชั่น และค่าจ้างเหมาออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์ […]
22/06/2017

ประกาศราคากลางค่าจ้างวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาวงจรลายปริ้นอิเล็กทรอนิกส์และค่าดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน

ประกาศราคากลางค่าจ้างวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาวงจรลายปริ้นอิเล็กทรอนิกส์ และค่าดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน […]
09/06/2017

ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุชุดโครงสร้างและชุดอุปกรณ์ต้นแบบระบบน้ำ

ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุชุดโครงสร้างและชุดอุปกรณ์ต้นแบบระบบน้ำ จำนวน […]
01/05/2017

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0”

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม […]
05/03/2017

โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีเพื่อการวิจัยและทดลองในคน

โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีเพื่อการวิจัยและทดลองในคน วันที่ […]
25/02/2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ เพื่อให้ได้รับงบประมาณ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ […]
21/01/2017

โครงการ “สัมมนาการขับเคลื่อนโครงการวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

โครงการ “สัมมนาการขับเคลื่อนโครงการวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ […]
19/12/2016

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานวิจัยที่เข้มแข็ง”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน […]