ADMIN_IRD RMUTT

23/01/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด “การประชุมและลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Research Gap Fund)”

การประชุมและลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย […]
17/01/2018

โครงการประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง

โครงการประชุมเพื่อจัดทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับงานวิจัย และงานบริการวิชาการกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]
16/01/2018

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร. 9 แห่ง

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสถาบันวิจัย และพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]
15/01/2018

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัย และเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ […]
08/01/2018

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ […]
05/01/2018

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
28/12/2017

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเครือข่ายประชารัฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ […]
22/12/2017

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
13/12/2017

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ […]
06/12/2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานวิจัยที่เข้มแข็ง”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน […]
03/12/2017

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการนำผลงานวิจัยไปแสดงและประกวดในงาน SIIF 2017

สรุปผลการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ […]
29/11/2017

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง […]
28/11/2017

โครงการจัดนิทรรศการเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ. สธ.)

โครงการจัดนิทรรศการเพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ […]
27/11/2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง […]
24/11/2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International Invention Fair 2017”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ […]
23/11/2017

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี […]
17/11/2017

ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560 (RMUTT-Researcher Awards)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดผลงานนักวิจัย เพื่อการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น […]
16/11/2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ในงาน “42nd International Invention Show” (INOVA-BUDI UZOR 2017)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ […]
13/11/2017

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ (INOVA-BUDI UZOR 2017)

สรุปผลงานประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ […]
13/11/2017

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ […]