ADMIN_IRD RMUTT

28/08/2017

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี […]
28/08/2017

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ […]
28/08/2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2)

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย งานการประชุมวิชาการระดับชาติ […]
22/08/2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ จำนวน  […]
22/08/2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมาชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมา ชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ […]
22/08/2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบ ของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์ […]
22/08/2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล จำนวน  […]
22/08/2017

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์ โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดสายเชื่อมต่อจากหัววัดเข้าเครื่องมือวัดชนิดพิเศษ จำนวน  […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมาชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์รังสีแกมมา ชนิดหัววัดเรืองแสงวาบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการวิเคราะห์องค์ประกอบ ของธาตุด้วยเทคนิคเรืองรังสีเอ็กซ์ […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล จำนวน  […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด จำนวน  […]
21/08/2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมจัดบูธในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี […]
21/08/2017

สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (NCT 8)

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงาน การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ […]
21/08/2017

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ […]
21/08/2017

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางค่าจ้างตรวจประเมินผลผลิตภัณฑ์โครงการสารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์

ประกาศราคากลางค่าจ้างตรวจประเมินผลผลิตภัณฑ์โครงการสารอาหารเสริมพืช และสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ […]
21/08/2017

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ […]
21/08/2017

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาในการผลิตสารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาในการผลิตสารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ จำนวน  […]