ADMIN_IRD RMUTT

03/04/2018

การประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนโครงการ อพ.สธ. มทร.ธัญบุรี

การประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้า การดำเนินโครงการที่ได้รับทุนโครงการ […]
23/03/2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ เพื่อให้ได้รับงบประมาณ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ […]
21/03/2018

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14

การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย […]
21/03/2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

    […]
21/03/2018

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2 / 2561

ระเบียบวาระ “การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย […]
16/03/2018

การประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้าน วทน. ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ประจำปี 2561

การประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้าน วทน. […]
15/03/2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ 1/2561

โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ […]
13/03/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด “การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
07/03/2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ […]
06/03/2018

การประชุมติดตามความก้าวหน้า 9 เดือน โครงการ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2560

การประชุมติดตามความก้าวหน้า 9 […]
05/03/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับสมัครคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารเพิ่มเติม
22/02/2018

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
15/02/2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้าน วทน. ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้าน […]
14/02/2018

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP & 4.0)”

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม […]
11/02/2018

งานเปิดตัวโครงการประชารัฐฯ “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้” เพื่อจังหวัดกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการประชารัฐฯ […]
08/02/2018

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการสัมมนาวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ […]
08/02/2018

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThiEdResearch เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThiEdResearch […]
08/02/2018

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ […]
08/02/2018

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” […]
08/02/2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลอีสาน ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (RSKC 2018)

“การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ […]
08/02/2018

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเรียนเชิญส่งบทความร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2

ส่งบทความร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ […]
08/02/2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ 10 (ภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2561

การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน รุ่นที่ […]
08/02/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุกหลักสูตรฝึกอบรม […]
07/02/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด “การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งผลงานทางวิชาการดีเด่น เพื่อขอรับรางวัล ประจำปี 2559”

การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งผลงานทางวิชาการดีเด่น เพื่อขอรับรางวัล […]
02/02/2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน […]
31/01/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ […]