ADMIN_IRD RMUTT

12/06/2018

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย” ครั้งที่ 1

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย” […]
25/05/2018

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม (ITAP&4.0)

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม […]
18/05/2018

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต่อยอดนักวิจัยใหม่เฉพาะด้าน (แยกกล้าวิจัย)

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาต่อยอดนักวิจัยใหม่เฉพาะด้าน” […]
17/05/2018

กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

กิจกรรมที่ 1 […]
11/05/2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม”

  โครงการบรรยายเรื่อง […]
11/05/2018

โครงการเครือข่ายประชารัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1

โครงการเครือข่ายประชารัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพหมู่บ้าน […]
10/05/2018

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากลและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากลและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม […]
10/05/2018

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย ผ่านระบบ DRMS

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย […]
09/05/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะ ให้การเยี่ยมชมดูงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง […]
08/05/2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับอุตสาหกรรม”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทรัพย์สินทางปัญญา […]
30/04/2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM […]
30/04/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสิมา ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ […]
30/04/2018

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 […]
30/04/2018

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. […]
26/04/2018

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2561

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
19/04/2018

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva”

สรุปผลการประกวดงานวิจัยที่เข้าร่วมประกวด ในงาน […]
19/04/2018

โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่าง […]
17/04/2018

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาและส่งเสริมการเขียนบทความที่มีคุณภาพ […]
10/04/2018

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอประชาสัมพัมธ์การขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]
10/04/2018

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JOURNAL OF CURRENT SCIEN AND TECHNOLOGY (JCST) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JOURNAL […]
10/04/2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม

ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ […]