ADMIN_IRD RMUTT

29/04/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แหล่งทุน บพท. และภายใต้โครงการ BAP

การประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ […]
22/04/2024

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ทำถึง!! คว้า 9 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ ในเวที GENEVA 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัย […]
19/04/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2567

การนำเสนอโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
04/04/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมการประชุมพิจารณาผลการดำเนินโครงการ “การพัฒนาเฮมพ์กรีตของประเทศไทย”

การประชุมพิจารณาผลการดำเนินโครงการ “การพัฒนาเฮมพ์กรีตของประเทศไทย […]
02/04/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทีม KIRINESS คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี […]
29/03/2024

โครงการอบรมระเบียบการปฏิบัติด้านการเบิกค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการวิจัย และงานบริการวิชาการ

โครงการอบรมระเบียบการปฏิบัติด้านการเบิกค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ประเด็นการหักภาษี […]
22/03/2024

ประกาศ!! เปิดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสังคมศาสตร์ (GCP/HSP)

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
15/03/2024

กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 : การศึกษาดูงานวารสาร Chiang Mai Journal of Science

โครงการพัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล […]
08/03/2024

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ มทร.ธัญบุรี (CRIA RMUTT) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรม และส่งเสริมวิชาการ […]
08/03/2024

ประกาศ เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
05/03/2024

โครงการยกระดับ ปรับยุทธวิธี เปิดโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่…NET ZERO

โครงการการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานที่ยั่งยืนด้วยไฮโดรเจนสีเขียว เพื่อปรับยุทธวิธี […]
01/03/2024

หน่วยวิจัยนวัตกรรมข้อมูลเพื่อยกระดับองค์กร เข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านสถิติและดิจิทัล

การประชุมผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านสถิติและดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ […]
28/02/2024

UBI RMUTT มอบโล่ พร้อมเงินรางวัล ให้กับทีมนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบในการประกวด Prototype Pitching

กิจกรรมมอบโล่ พร้อมเงินรางวัล […]
27/02/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วม เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 38 ประจำปี พ.ศ. 2567

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ […]
25/02/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]
19/02/2024

สวพ. ทร. เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์ EV Training Center นวัตกรรมระบบราง และสถาบันการบินแห่ง มทร.ธัญบุรี

สวพ. ทร. […]
13/02/2024

กิจกรรมที่ 5 Prototype Pitching เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

โครงการการต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ […]
13/02/2024

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
07/02/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สนช. จัดงานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ปีงบประมาณ 2567

งานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ […]
26/01/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ สวพ. มทร. 9 แห่ง

กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ […]
22/01/2024

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก วันที่ […]
18/01/2024

พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566

พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย […]
16/01/2024

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่1/2567

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]