ADMIN_IRD RMUTT

21/01/2020

การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มทร.ธัญบุรี

การประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2580 […]
17/01/2020

การประชุมการเขียนข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) เพื่อเสนอของบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

การประชุมการเขียนข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) […]
15/01/2020

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
10/01/2020

การประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการ (output outcome) โครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปี 2561

การประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการ (output […]
08/01/2020

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
25/12/2019

“มทร.ล้านนา​” เปิดโครงการวิจัยเพิ่มมูลค่า OTOP ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านอำเภอฮอด

โครงการวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ […]
24/12/2019

การประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน ของโครงการ การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม

การประชุมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระยะ 12 […]
20/12/2019

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
20/12/2019

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ และโครงการ “นวัตกรรมการตลาด เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ และโครงการ […]
16/12/2019

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2562

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล […]
03/12/2019

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 2562

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ […]
29/11/2019

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง วันที่ […]
26/11/2019

โครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 “เรื่อง การตีพิมพ์งานวิจัย”

โครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปี […]
25/11/2019

การประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณด้าน ววน. […]
20/11/2019

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2562”

งาน “วันนิทรรศการวิชาการ […]
08/11/2019

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับภาครัฐ อว. จัดกิจกรรมยกระดับ OTOP ด้วย วทน.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ […]
04/11/2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน ในงาน iENA 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี […]
01/11/2019

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2562

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
01/11/2019

การประชุมรับฟังคำชี้แจงสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

การประชุมรับฟังคำชี้แจงสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี […]
21/10/2019

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2563 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มทร. ธัญบุรี

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี […]
16/10/2019

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย […]
10/10/2019

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมที่ปรึกษาเทคโนโลยีภายใต้โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม ที่ปรึกษาเทคโนโลยีภายใต้โครงการ […]
07/10/2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium (ANS 2020)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ […]
07/10/2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ […]