ADMIN_IRD RMUTT

09/06/2020

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ วันที่ […]
08/06/2020

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
08/06/2020

การประชุมเพื่อถอดบทเรียนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรมการจัดทำสื่อความรู้

การประชุมเพื่อถอดบทเรียนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรมการจัดทำสื่อความรู้ […]
04/06/2020

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย […]
28/05/2020

การประชุมและลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การประชุมและลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
06/05/2020

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
05/05/2020

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสู้วิกฤต COVID-19 (ครั้งที่ 2) งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2563

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสู้วิกฤต COVID-19 […]
29/04/2020

การประชุมรายงานความก้าวหน้าแผนบูรณาการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม จ.นครนายก

การประชุมรายงานความก้าวหน้าแผนบูรณาการนวัตกรรมท่องเที่ยว เชิงประสบการณ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม […]
28/04/2020

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
24/04/2020

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ […]
21/04/2020

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสู้วิกฤต COVID-19 งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยต่อสู้วิกฤต COVID-19 […]
13/04/2020

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ วันที่ […]
25/03/2020

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และรอบ 18 เดือน งบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ […]
18/03/2020

การประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 18 เดือน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 18 […]
17/03/2020

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ วันที่ […]
13/03/2020

สวพ.มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมเป็นพยานในการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ […]
13/03/2020

สวพ. มทร. ธัญบุรี ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สายวิชาการ จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สายวิชาการ […]
11/03/2020

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับทีมนักวิจัยนำองค์ความรู้ นวัตกรรมการผลิตหน่อไม้ดองคุณภาพสูงสู่ชุมชนเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับทีมนักวิจัยนำองค์ความรู้ […]
09/03/2020

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี รับการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562

การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ […]
27/02/2020

การประชุมนักวิจัยเพื่อปรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยภายใต้โครงการ Smart City ครั้งที่ 2

การประชุมนักวิจัยเพื่อปรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยภายใต้โครงการ Smart […]
26/02/2020

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
25/02/2020

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

    […]
25/02/2020

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]
24/02/2020

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ “การสร้างเครือข่าย ๙ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

โครงการ “การสร้างเครือข่าย […]
24/02/2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย […]
18/02/2020

การประชุมนักวิจัยเพื่อปรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยภายใต้โครงการ Smart City ครั้งที่ 1

การประชุมนักวิจัยเพื่อปรับข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยภายใต้โครงการ Smart […]
04/02/2020

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยเด่น ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและนำผลงานวิจัย […]