ADMIN_IRD RMUTT

11/08/2020

การประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมและนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนงบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ […]
07/08/2020

มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลพระราชทาน ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ […]
07/08/2020

มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020)

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ […]
03/08/2020

ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ […]
24/07/2020

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการวิจัยระยะ 2 เดือน โครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการวิจัยระยะ 2 […]
17/07/2020

โครงการอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

โครงการอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อขอทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ […]
15/07/2020

การประชุมชี้แนะแนวทางการปิดโครงการวิจัยและการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

การประชุมชี้แนะแนวทางการปิดโครงการวิจัยและการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ […]
14/07/2020

มทร.ธัญบุรี ขยายเวลารับสมัครงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)

ขยายเวลารับสมัครงาน ถึงวันที่ […]
13/07/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ […]
13/07/2020

ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ […]
08/07/2020

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี นำทีมนักวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้การนำขยะมาแปรรูปแก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองเสือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง […]
08/07/2020

มทร.ธัญบุรี ขยายเวลารับสมัครงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

ขยายเวลารับสมัครงาน ถึงวันที่ […]
01/07/2020

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปีงบประมาณ 2564

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project […]
30/06/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ […]
29/06/2020

การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพ ในหลักสูตร “กระเป๋าจิ๋วรักษ์โลก”

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ […]
26/06/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และขยายเวลารับสมัครงาน โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ขยายเวลารับสมัครงาน […]
26/06/2020

การประชุมชี้แจง และพิธีลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมชี้แจง และพิธีลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัย […]
23/06/2020

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP […]
22/06/2020

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project […]
15/06/2020

สวพ. มทร.ธัญบุรี นำทีมนักวิจัย ขยายผลการทำงานระยะที่ 2 บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี โดยสร้าง platform การเรียนรู้ผ่าน รร. ป่า-ไผ่ สวนลุงโชค

สวพ. มทร.ธัญบุรี […]
12/06/2020

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]