กิจกรรมแชร์ประสบการณ์นำเสนอผลงานจากรุ่นพี่ START UP

“โครงการการต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์
และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem)
สำหรับธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Startup)”

วันที่ 15 มกราคม 2567
ณ ห้อง RMUTT INNOVATION STARTUP RESEARCH & ENTREPRENEUR ชั้น 6
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี (UBI) ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด “โครงการการต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) สำหรับธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Startup)” กิจกรรมแชร์ประสบการณ์นำเสนอผลงานจากรุ่นพี่ START UP เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอผลงาน ในรอบประกวด Prototype Pitching และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปสู่เชิงพาณิชย์ และเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

Continue reading

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

การประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ
ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมกับ รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวชี้แจงการดำเนินโครงการ

Continue reading

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน Future Thailand

งาน Future Thailand และพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์
และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
(Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony)

วันที่ 11 มกราคม 2567
ณ สามย่านมิตรทาวน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมงาน Future Thailand นำโดบ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เสวนาในหัวข้อ “Road to The Future” พร้อมกับ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัย มทร.ธัญบุรี จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ และเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์ และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) โดยรับมอบประกาศนียบัตรจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Continue reading

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ

พิธีประกาศเจตนารมณ์กรอบความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพลังงานภาครัฐ และเอกชน
และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพื่อเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ

วันที่ 9 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมกับ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์กรอบความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพลังงานภาครัฐ และเอกชนเพื่อเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาด ลดโลกร้อน ขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ “PPP-Saraburi Sandbox : A Low Carbon City” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานและสักขีพยาน

Continue reading

การประชุมชี้แจงการส่งผลผลิต (Output) ทุนที่ได้รับงบประมาณด้าน ววน.

การประชุมชี้แจงการส่งผลผลิต (Output) ทุนที่ได้รับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
สำหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8 มกราคม 2567
ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจงการส่งผลผลิต (Output) ทุนที่ได้รับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำหรับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental fund) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี รศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 ได้รับทราบรายละเอียด การส่งผลผลิตให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเบิกเงินงวดสุดท้าย จากแหล่งทุนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ