การประชุมและพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท เอส เอ็น วี อีเลคทริค จำกัด

การประชุมและพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท เอส เอ็น วี อีเลคทริค จำกัด

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมและพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท เอส เอ็น วี อีเลคทริค จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ภาครัฐและเอกชนเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นำงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นำโดย รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานการประชุมและเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยลงนามในสัญญา พร้อมกับ รศ. ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นพยานในการพิธีลงนาม โดยเป็นผลงานของ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประเภทอนุสิทธิบัตรเลขที่ 16971 วันที่ออกอนุสิทธิบัตร 26 พฤศจิกายน 2563 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ คือ อุปกรณ์ช่วยในการระบายความร้อนให้กับคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

Continue reading

การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ทุนวิจัยสถาบัน ทุนเพื่อการต่อยอดเทคโนโลยี
และทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุม seminar 4-1 ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโสยีสารสนทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ทุนวิจัยสถาบัน ทุนเพื่อการต่อยอดเทคโนโลยี และทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แนะแนวทางของการดำเนินโครงการวิจัยต่อไป

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยทักษะการวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้วยทักษะการวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2565
ณ บุรีธารารีสอร์ท  ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยทักษะการวิเคราะห์และทักษะด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะการสื่อสารภายในองค์กร แนวทางการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงงาน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยนวัตกรรม อีกทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการปฏิบัติงาน และยังก่อให้เกิดทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่องาน ต่อผู้บริหาร และองค์การ นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับรองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์, ดร.ไฉน  น้อยแสง และนางสาวคณธวัลย์  ศุภรัตนาภิรักษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ร่วมอภิปราย เรื่อง แนวทางการพัฒนาด้านสื่อสารภายในองค์กร

Continue reading

มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (RMUTCON 2022)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 (RMUTCON 2022)

ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 (RMUTCON 2022) โดยมี รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร

Continue reading

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 9 เดือน โครงการ “ทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี”

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 9 เดือน
โครงการ “ทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี”

ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2565
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 9 เดือน โครงการ “ทุ่งหลวงรังสิต: พลวัตทางวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี” โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าแผน และได้มอบหมายให้ ศ.ดร.สมพร  ธุรี เป็นผู้รายงานภาพรวมของชุดโครงการ

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ