ประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม

HD_โปสเตอร์กิจกรรมที่ 2

NameSizeHits
NameSizeHits
แบบตอบรับการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี36.9 KB445
แบบฟอร์มโปสเตอร์ส่งเข้าประกวดผลงานวิจัยขนาด 90 X 100 ซม.120.0 KB462
แบบฟอร์มใบสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย50.2 KB380
โปสเตอร์รายละเอียดกิจกรรมที่ 21.4 MB5934

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดจ้าง    จำนวน  1  รายการ  วงเงิน  112,000.-  บาท     

1.จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร ขนาด 3 x 10.5 x 13 นิ้ว  พร้อมสกรีน 1 สี  1 จุด  จำนวน  400 ใบ

ดูรายละเอียด ราคากลางในการจัดซื้อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาแนวคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อความสาเร็จในการพัฒนางานวิจัย”

6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“พัฒนาแนวคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อความสาเร็จในการพัฒนางานวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ของ มทร.ธัญบุรี”

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2559
ณ โรงแรม เซอร์เจอส์ ลอดจ์ จังหวัดสระบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้มีผลผลิตด้านงานวิจัย และจานวนนักวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสาคัญในการเพิ่มเป้าหมายผลผลิตงานวิจัยนั้น เกิดขึ้นได้จากการที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯทุกภาคส่วน ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน จะต้องสามารถ สร้างผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครือข่ายการวิจัย เพื่อให้สามารถทางานร่วมกันในการสนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งตระหนักถึงการปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่ให้บริการงานวิจัย จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาแนวคิดเชิงระบบ (System Thinking) เพื่อความสาเร็จในการพัฒนางานวิจัยยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ของ มทร.ธัญบุรี”

Continue reading

สวทช. ประกาศรับทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปีงบประมาณ 2559

หลักการและเหตุผลทุนแกนนำ 2559แบบเสนอขอรับทุนแกนนำ 2559

ทุนแกนนำ2559_A3

http://www.nstda.or.th

สมัครคัดเลือกคณะกรรมการจัดการ TLO

ทรัพย์สิน copy

แบบประเมินความพึงพอใจ