เปิดรับข้อเสนอ ปี 59

 

 

research_59

 

 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง

 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการผ่านระบบ Single Windows
ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. – 30 พ.ค.57

 

ม.ราชภัฏธนบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงสารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Dhonburi Rajabhat University Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ Continue reading

มทร.อีสาน ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศรับบทความเพื่อพิจารณาสำหรับการตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ Continue reading

มศว. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ฝ่ายสำนักพิมพ์) ขอเชิญชวนท่าน บุคลากรและบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ประเทศชาติ และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ