ขอเชิญร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559

Inventor 1

ระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว

ระบบบริการยื่นขอทุนวิจัยแบบที่เดียว

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนหลักของประเทศ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนังกานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในนาม “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)” เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยระดับประเทศ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญสำหรับการศึกษาวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนักวิจัย  นักวิชาการ ร่วมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญ สำหรับการบูรณาการให้การจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศเป็นไปอย่างมีระบบ ลดความซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุด

Continue reading

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558

จากการที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

Continue reading

เชิญชมงาน IP Innovation and Technology Expo-IPITEx.2014

IPITEx2014

ขอเชิญชมนิทรรศการ

นักประดิษฐ์ jib_edit

แบบประเมินความพึงพอใจ