Category: ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2567

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2567

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที SIIF 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัยโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.วรินธร  พูลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที “Seoul International Invention Fair” (SIIF 2023) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นเวทีประกวดระดับนานาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2566 โดยภายในงานฯ มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน จากนานาประเทศกว่า 30 ประเทศ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกผลงานจาก มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จำนวน 2 ผลงาน และได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 3 รางวัล ดังนี้

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2566

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2566 พร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานวิจัย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ผศ. ดร. ณัฎฐ์ดนัย สินสมุทรผดุง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม และเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นำโดย ดร.เชาวลิต สิมสวย ประธานเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

Continue reading

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อต่อยอดงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในด้านเทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีการอาหารและการกำจัดขยะในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมลงนาม และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นสักขีพยาน

Continue reading

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในเวที TIE 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำทีมนักวิจัยโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.วรินธร  พูลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) ณ Taipei World Trade Center กรุงไทเป ไต้หวัน ซึ่งเป็นเวทีประกวดระดับนานาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–14 ตุลาคม 2566 โดยภายในงานฯ มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน จากนานาประเทศกว่า 20 ประเทศ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้คัดเลือกผลงานจาก มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จำนวน 3 ผลงาน และได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 6 รางวัล ดังนี้

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ