Category: ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2567

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 : การศึกษาดูงานวารสาร Chiang Mai Journal of Science

โครงการพัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2567 กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 : การศึกษาดูงานวารสาร Chiang Mai Journal of Science ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาวารสารวิชาการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ประจำปี 2567 กิจกรรมที่ 1 ครั้งที่ 2 : การศึกษาดูงานวารสาร Chiang Mai Journal of Science นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (บรรณาธิการ วารสาร …

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ มทร.ธัญบุรี (CRIA RMUTT) ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรม และส่งเสริมวิชาการ มทร.ธัญบุรี (CRIA RMUTT) ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ มทร.ธัญบุรี (CRIA RMUTT) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อหารือและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการหารายได้ของศูนย์ฯ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการหน่วยบริการเพื่อสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ เปิดการประชุม ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และคณะกรรมการภายนอกหน่วยงาน ผศ.ดร.สุรชัย ขันแก้ว คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

สวพ. มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรวอ. เข้าศึกษาดูงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรวอ. เข้าศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) และศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ (CRIA) วันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้อง RMUTT INNOVATION STARTUP RESEARCH & ENTREPRENEUR ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับรองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์ และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ศูนย์บริการวิจัยนวัตกรรมและส่งเสริมวิชาการ (CRIA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Continue reading

โครงการยกระดับ ปรับยุทธวิธี เปิดโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่…NET ZERO

โครงการการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานที่ยั่งยืนด้วยไฮโดรเจนสีเขียว เพื่อปรับยุทธวิธี และเปิดโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่…NET ZERO วันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงานที่ยั่งยืนด้วยไฮโดรเจนสีเขียว เพื่อปรับยุทธวิธี และเปิดโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่…NET ZERO (Green Hydrogrn’s Role in the Industrial Net-Zero Transition) โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr.-Ing. Semih Severengiz Professor at the Bochum University of Applied Sciences, Germany มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Green Hydrogen’s Role in the …

Continue reading

หน่วยวิจัยนวัตกรรมข้อมูลเพื่อยกระดับองค์กร เข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านสถิติและดิจิทัล

การประชุมผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านสถิติและดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ 1) วันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หน่วยวิจัยนวัตกรรมข้อมูลเพื่อยกระดับองค์กร ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และหัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมด้วย ผศ.ดร.โชติมา โชติกสเถียร สมาชิกภายใต้หน่วยฯ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านสถิติและดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสถิติและดิจิทัลจังหวัด (ระยะที่ 1) โดยมี นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาหลักสูตรฯ

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ