สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมระดมความเห็น (Focus group) แนวทางส่งเสริมการใช้นวัตกรรม

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงาน RUS TECHSHOW 2024
28/05/2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานวิจัย ที่เข้มแข็ง”
05/06/2024