โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานวิจัย ที่เข้มแข็ง”

สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมระดมความเห็น (Focus group) แนวทางส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
04/06/2024
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการดำเนินงานติดตาม และประเมินผลกระทบจากงานวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)”
07/06/2024