สวพ. มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติในการรับทุน (Orientaion) สำหรับผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก บพค. ประจำปี 2567

ขอเชิญส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวด “รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย” ประจำปี 2567
10/06/2024
ขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมแสดงผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เวที Pitching งานวิจัยให้กับอุตสาหกรรม
17/06/2024