โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการดำเนินงานติดตาม และประเมินผลกระทบจากงานวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานวิจัย ที่เข้มแข็ง”
05/06/2024
ใบประกาศนียบัตร “การพัฒนาหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ (GCP/HSP)”
07/06/2024