ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ROAD SHOW ทุน NIA

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

ประเภทโครงการ (ITAP)

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ (ITAP)

เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลดเล่ม Abstract และ E-Proceedings งาน RMUTCON 2022

สวพ. ทร. เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์ EV Training Center นวัตกรรมระบบราง และสถาบันการบินแห่ง มทร.ธัญบุรี

สวพ. ทร. เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์ EV Training Center
ศูนย์นวัตกรรมระบบราง และศูนย์สถาบันการบินแห่ง มทร.ธัญบุรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมกับ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเรือตรี อนุสรณ์ ยังคุ้มญาติ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ. ทร.) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการวิจัย นวัตกรรม ศูนย์ EV Training Center ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์นวัตกรรมระบบราง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และศูนย์สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อส่งเสริมทักษะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านวิจัยต่อไป

Continue reading

กิจกรรมที่ 5 Prototype Pitching เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

โครงการการต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์
และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) สำหรับธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Startup)
กิจกรรมที่ 5 Prototype Pitching เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุม RMUTT INNOVATION STARTUP RESEARCH & ENTREPRENEUR ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการการต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) สำหรับธุรกิจนวัตกรรม (Innovative Startup) กิจกรรมที่ 5 Prototype Pitching เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และ รศ.ดร.วรินธร  พูลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้แทน ผอ. สวพ. มทร.ธัญบุรี กล่าวรายงาน

Continue reading

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับผู้ดำเนินงานบริการวิชาการ ทั้ง 12 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง 5 หน่วยงาน

Continue reading

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ “คนดี รักษ์โลก”

นิทรรศการ “คนดี รักษ์โลก”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุม B1-1 อาคารรัฐสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึง รศ.ดร.อมร  ไชยสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ “คนดี รักษ์โลก” จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.ศิรินา ปวโรหารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวเปิดงาน และ นายสุรพงษ์ รงศิริกุล ประธานคณะทำงานคนดี รักษ์โลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

Continue reading

สวพ. มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สนช. จัดงานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ปีงบประมาณ 2567

งานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์
ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุม M01 ชั้น M สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดงานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (Mandatory Grant) ปีงบประมาณ 2567 การสนับสนุนผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจนวัตกรรมในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และด้านพลังงานสะอาด ผ่านกลไกการให้ทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า หรือ Thematic Innovation

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ